امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

 فرایند مصاحبه پذیرش دانشجویان مقطع دکتری در رشته های مختلف گروه های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال تحصیلی 1400 در خردادماه انجام پذیرفت.  با توجه به شرایط کرونایی حاکم بر جامعه، مصاحبه داوطلبان مقطع دکتری به صورت مجازی برگزار گردید و اعضای محترم هیات علمی با بردباری و نهایت دقت لازم مبادرت به این امر نمودند.