امروز

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

دانشکده ادبیات و علوم انسانی پیرو دعوت و هماهنگی های قبلی صورت گرفته، روز سه شنبه 3/5/1402 میزبان جناب آقای دکتر شفیعی معاون محترم پژوهش و فناوری، جناب آقای دکتر فرشید مدیر محترم امور پژوهش و جناب آقای دکتر بهیاری مدیر محترم فناوری و ارتباط با جامعه دانشگاه بود.
در این جلسه موضوعات مربوط به مسائل و مباحث ارتقاء همکاران هیئت علمی، طرحهای ارتباط با جامعه و صنعت در حوزه علوم انسانی، درخواست نگاه ویژه و متفاوت بر امتیازدهی فعالیتهای پژوهشی حوزه علوم انسانی، تجهیز آزمایشگاههای گروه جغرافیا و روانشناسی، راه اندازی مرکز مشاوره حقوقی در دانشگاه، برگزاری کرسیهای نظریه پردازی و ترویجی در حوزه علوم انسانی و ... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.