امروز

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

در راستای برگزاری برنامه­های تشویقی برای جذب دانشجویان برتر در دوره­های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی و همچنین معرفی دانشگاه ارومیه و دانشکده ادبیات و علوم انسانی، امکانات، مزایای تحصیل در دانشگاه ارومیه و جایگاه آن در کشور، دانش آموزان دبیرستان دخترانه استعدادهای درخشان فرزانگان بوکان در تاریخ 12/02/1403 از دانشکده ادبیات و علوم انسانی بازدید کردند. در این بازدید بخش­های مختلف پژوهشی دانشکده، آزمایشگاه و کارگاه جغرافیا، آزمایشگاه روانشناسی و کتابخانه دانشکده توسط خانم دکتر جوان، معاون محترم پژوهشی دانشکده و امکانات پژوهشی دانشگاه و دانشکده خدمت دانش آموزان معرفی گردید. همچنین در نشستی که با حضور معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، معاون پژوهشی و معاون فرهنگی برگزار شد، امکانات آموزشی - پژوهشی و مزایای پذیرش در دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشگاه ارومیه بررسی گردید. در این نشست، دوره­های تحصیلی دانشگاهی و نحوه ورود به این دوره ها، رشته­های موجود در دانشکده و برخی از قوانین آموزشی توسط دکتر محمدنژاد به اطلاع دانش آموزان رسانده شد. همچنین دکتر عیسی زادگان در خصوص مسائل روانشناختی دوره دانشجویی اطلاعات ارزشمندی را در اختیار دانش آموزان قرار دادند