امروز

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

نشست تخصصی پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی با حضور استادان گروه زبان و ادبیات فارسی و معاونان پژوهشی و آموزشی دانشکده و دانشجویان و علاقه مندان برگزار شد. در این جلسه  دکتر نزهت مدیر نشست و دکتر کوشش مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی، اهمیت میراث گرانسنگ و ماندگار زبان  فارسی را در تبیین مفاهیم فرهنگی و دینی و هویت ملی بیان کردند. خانم دکتر مدرسی و آقای دکتر عبیدی نیا از دیگر سخنرانان بودند که در مورد ظرایف و ویژگیهای هنری و ادبی کتاب شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی سخنرانی کردند.  همچنین این نشست به صورت گفتگو محور با شرکت کنندگان  ادامه یافت و سخنرانان به پرسشهایی که از سوی حاضران مطرح  شد، پاسخ دادند.