امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

با توجه به مشکل فضای فیزیکی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و تاکید رئیس محترم دانشگاه ارومیه مبنی بر ساماندهی فضای فیزیکی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، رئیس محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی به همراه مدیران و کارشناسان عمرانی دانشگاه ارومیه جهت انجام هماهنگی های نهایی برای بازطراحی فضای فیزیکی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، از بخشهای مختلف بازدید بعمل آوردند.

با توجه به افزایش جمعیت دانشجویی ، تعداد گروه های آموزشی و رشته ها و تعداد اعضای هیات  علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در طول سالیان اخیر و همچنین لزوم استفاده بهینه از امکانات موجود ، مقرر گردیده با تغییر کاربری و انجام تعمیرات اساسی شاهد تحولی چشمگیر در سطح دانشکده ادبیات و علوم انسانی باشیم.