امروز

سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲

معرفی گروه زبان و ادبیات ترکی استانبولی

با توجه به هم مرز بودن کشور عزیزمان، جمهوری اسلامی ایران، با کشور جمهوری ترکیه به عنوان کشوری دوست و برادر، علی الخصوص همسایه و  هم مرز بودن استان آذربایجان غربی با آن کشور  و همچنین با عنایت به قرابت های فرهنگی و زبانی که میان دو سرزمین کهن و بزرگ وجود دارد و نیز با توجه به گسترش روزافزون روابط میان دو کشور در زمینه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بویژه مناسبات دوستانه و بردرانه و از سویی دیگر، وجود منابع عظیم ایران شناسی در بسیاری از کتابخانه ها، موزه ها و مؤسسات فرهنگی آن کشور، اعم از منابع نسخ خطی و غیره، نیاز مبرم ما به بازشناسی و تحقیق در گنجینه های ایرانی موجود در موسسات کشور همسایه مان را ـ در صورت تربیت نیروی علمی به صورت آکادمیک ـ میسر خواهد ساخت. بنابراین تربیت نیروی جوان متخصص در رشته ی زبان و ادبیات ترکی استانبولی، کمک شایانی در جهت راستای بهره برداری از منابع موجود و تعاملات بین فرهنگی خواهد نمود.