امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

اعضای هیأت علمی دانشکده

رحيم کوشش شبستری
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
زبان و ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی
دکتری زبان و ادبیات فارسی
شماره تلفن
--
عبدالناصر نظريانی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زبان و ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی
دکترای زبان و ادبیات فارسی
شماره تلفن
--
محمدامير عبيدی نيا
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
زبان و ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی
دکترای زبان و ادبیات فارسی
شماره تلفن
--
فاطمه مدرسی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
زبان و ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی
دکترای زبان وادبیات فارسی
شماره تلفن
--
دکتر سید مهدی صالحی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
فقه
مدرک تحصیلی
دكتري فقه و مباني حقوق اسلامی
شماره تلفن
09141414592
وحید محمدنژاد
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
جغرافیا
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی ژئومورفولوژی
شماره تلفن
داخلی
دکتر علیرضا حسین پور
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
علوم تربیتی
مدرک تحصیلی
دکترای برنامه ریزی درسی
شماره تلفن
داخلی
دکتر عبداله طلوعی آذر
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زبان و ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی
دکترای زبان و ادبیات فارسی
شماره تلفن
داخلی

Pages