امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

بسمه تعالی

جلسه شورای دانشکده ادبیات و علوم انسانی در مورخه 1399/8/19 با شرکت رئیس محترم دانشکده جناب آقای دکتر کبیری و معاون محترم جناب آقای دکتر حیدری و مدیران گروه های علمی دانشکده با هدف زمینه سازی برای بهبود هرچه بهتر امور مربوط به آموزش و پژوهش تشکیل شد. و اساتید محترم هریک در این زمینه نکته نظرات علمی و تجربی خود را مطرح نمودند.