امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

بسمه تعالی

در بازدیدی که رئیس محترم دانشگاه ارومیه جناب آقای دکتر حب نقی روز یکشنبه مورخه 99/09/30 از فضاهای آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی داشتند ،  ارتقاء کیفیت فضاهای آموزشی و پژوهشی دانشکده از نظر نرم افزاری و سخت افزاری مورد بررسی قرار گرفت.

در این بازدید مسئولان دانشکده ادبیات و علوم انسانی جناب آقای دکتر کبیری (رئیس دانشکده) و جناب آقای دکتر حیدری (معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده) ایشان را همراهی نموده و به توضیحات تکمیلی در راستای هرچه بهتر شدن کیفیت و کمیت فضاهای آموزشی و پژوهشی پرداختند.