امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

سیصدو سی و پنجمین نشست مرکز حافظ شناسی - کرسی پژوهشی حافظ با سخنرانی دکتر رحیم کوشش از اعضای هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه در روز یک شنبه مورخه 24 اسفندماه سال 1399 ، ساعت 18:30 برگزار گردید