امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

برنامه های فرهنگی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در ایام کرونایی، با حضور رئیس دانشکده و مشاور فرهنگی اجتماعی در اتاق کار همکاران محترم هیات علمی تداوم دارد.

هدف این نشست های صمیمی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات همکاران محترم هیات علمی، بحث و تاکید بر ماهیت و رسالت فرهنگی دانشگاهیان،  مسئله شناسی فرهنگی و اجتماعی، تعیین اولویت ها و بهره مندی از  ظرفیت ها و خلاقیت های اساتید در راستای ارتقای روح همکاری، اخلاق علمی، مسئولیت پذیری، تاکید بر تقویت تعامل اساتید با دانشجویان، ارتقای سرمایه احتماعی درون گروهی و بین گروهی در داخل دانشکده  در راستای شناسایی و ارایه راهکار به مسائل و مشکلات دانشکده در حوزه های مختلف می باشد.

مقرر شده این جلسات تداوم داشته باشد و در گام بعدی با حضور در جلسات شورای گروه های آموزشی دانشکده، اقداماتی اساسی در راستای بهبود فضای همکاری و تقویت انسجام گروهی و افزایش خلاقیت گروه های آموزشی در حل مسائل اجتماعی و فرهنگی دانشکده و دانشگاه و جامعه در سطوح مختلف تداوم یابد.