امروز

چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

اعضای هیأت علمی دانشکده

خدیجه جوان
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
جغرافیا
مدرک تحصیلی
دکترای جغرافیا - اقلیم شناسی
شماره تلفن
--
ایوب منوچهری میاندوآب
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
جغرافیا
مدرک تحصیلی
دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری
شماره تلفن
09141832937
دلبر شجاع
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
معارف اسلامی
مدرک تحصیلی
دکترای الهیات
شماره تلفن
--
دکتر اسماعیل سلیمانی
مرتبه علمی
دانشیار روانشناسی
گروه آموزشی
روانشناسی
مدرک تحصیلی
دکترای روانشناسی
شماره تلفن
--
هاله زرگرزاده
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زبانهای خارجی
مدرک تحصیلی
دکترای زبان و ادبیات انگلیسی
شماره تلفن
--
علیرضا موقری
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
جغرافیا
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی آب و هوا شناسی
شماره تلفن
04433384787
حجت الاسلام والمسلمین صفدر محمدی
مرتبه علمی
مربی
گروه آموزشی
فقه
مدرک تحصیلی
فقه و اصول
شماره تلفن
--
محمد حسن جوادی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
فقه
مدرک تحصیلی
دکتری فقه و حقوق اسلامی
شماره تلفن
--
سید حسن ابوصالح
مرتبه علمی
مربی
گروه آموزشی
معارف اسلامی
مدرک تحصیلی
علوم سیاسی
شماره تلفن
--
ابراهیم عزیزی
مرتبه علمی
اسادیار
گروه آموزشی
معارف اسلامی
مدرک تحصیلی
دکتری فقه و اصول و معارف اسلامی
شماره تلفن
--

Pages