امروز

پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

اعضای هیأت علمی دانشکده

سید جواد میر مهدی پور
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
معارف اسلامی
مدرک تحصیلی
فقه و اصول - فلسفه
شماره تلفن
--
محمد راثی
مرتبه علمی
مربی
گروه آموزشی
معارف اسلامی
مدرک تحصیلی
دکتری فقه و اصول
شماره تلفن
--
محمد قرباني گلشن آبادي
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
معارف اسلامی
مدرک تحصیلی
علوم سیاسی
شماره تلفن
--
مهدی سرخوش
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زبانهای خارجی
مدرک تحصیلی
دکترای زبان و ادبیات انگلیسی
شماره تلفن
--
سیامک جعفرزاده
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
فقه
مدرک تحصیلی
اتمام سطح چهار حوزه - دکتری فقه و حقوق اسلامی
شماره تلفن
--
دکتر مهرداد قدرت دیزجی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
تاریخ
مدرک تحصیلی
دکترای تاریخ ایران باستان
شماره تلفن
--
پرویز علوی نیا
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
زبانهای خارجی
مدرک تحصیلی
دکترای زبان
شماره تلفن
--
جواد غلامی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
زبانهای خارجی
مدرک تحصیلی
دکترای آموزش زبان انگلیسی
شماره تلفن
989121056035+
علیرضا مهدی پور
مرتبه علمی
مربی
گروه آموزشی
زبانهای خارجی
مدرک تحصیلی
فوق لیسانس
شماره تلفن
--
محمد محمدی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زبانهای خارجی
مدرک تحصیلی
دکترای زبان
شماره تلفن
--

Pages