امروز

چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

اعضای هیأت علمی دانشکده

کریم جباری
مرتبه علمی
مربی
گروه آموزشی
معارف اسلامی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد زبان و ادبيات عرب (1375) و اتمام سطح
شماره تلفن
--
ناصر سلطانی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
جغرافیا
مدرک تحصیلی
دکترای جغرافیا
شماره تلفن
--
حسن حیدری
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
جغرافیا
مدرک تحصیلی
دکترای جغرافیا
شماره تلفن
--
میر نجف موسوی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
جغرافیا
مدرک تحصیلی
دکترای جغرافیا
شماره تلفن
--
رشيد سعيدآبادی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
جغرافیا
مدرک تحصیلی
دکترای جغرافیا
شماره تلفن
--
دکتر محسن مؤمني
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
تاریخ
مدرک تحصیلی
دکترای تاریخ
شماره تلفن
--
علی سالاری شادی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
تاریخ
مدرک تحصیلی
دکترای تاریخ
شماره تلفن
--
محمد جعفر چمنكار
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
تاریخ
مدرک تحصیلی
دکترای تاریخ
شماره تلفن
--
عزیز طالعی قره قشلاقی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
تاریخ
مدرک تحصیلی
دکترای تاریخ
شماره تلفن
--
افشار کبیری
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
علوم تربیتی
مدرک تحصیلی
دکترای جامعه شناسی
شماره تلفن
--

Pages