امروز

چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

اعضای هیأت علمی دانشکده

کريم صادقی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
زبانهای خارجی
مدرک تحصیلی
دکترای زبان
شماره تلفن
--
شهروز جاویدی
مرتبه علمی
مربی
گروه آموزشی
زبانهای خارجی
مدرک تحصیلی
فوق لیسانس
شماره تلفن
--
سیما مدیر خامنه
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
زبانهای خارجی
مدرک تحصیلی
دکترای زبان
شماره تلفن
--
علی اکبر تقی لو
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
جغرافیا
مدرک تحصیلی
دکترای جغرافیا
شماره تلفن
--
رضا نیکخواه
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
فقه
مدرک تحصیلی
دکتری حقوق بین الملل از استراسبورگ فرانسه
شماره تلفن
--
سید مهدی قریشی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
فقه
مدرک تحصیلی
سطح چهار حوزه ی علمیه قم ( دکترا )
شماره تلفن
--
ابوالقاسم ولی زاده
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
معارف اسلامی
مدرک تحصیلی
دکتری
شماره تلفن
--
محمد حیدری زاد
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
معارف اسلامی
مدرک تحصیلی
اخذ مدج علمی سطح چهار حوزه علمیه ( دکترا )
شماره تلفن
--
سید محمد صالحی
مرتبه علمی
مربی
گروه آموزشی
معارف اسلامی
مدرک تحصیلی
دکترای علم و کلام
شماره تلفن
--
کریم جباری
مرتبه علمی
مربی
گروه آموزشی
معارف اسلامی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد زبان و ادبيات عرب (1375) و اتمام سطح
شماره تلفن
--

Pages