امروز

یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶

اعضای هیأت علمی دانشکده

علی اشرف جودت
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
علوم تربیتی
مدرک تحصیلی
دکترای فلسفه تعلیم و تربیت
شماره تلفن
--
محمد حسنی
مرتبه علمی
پروفسور
گروه آموزشی
علوم تربیتی
مدرک تحصیلی
دکترای مدیریت آموزشی
شماره تلفن
-
علیرضا قلعه ای
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
علوم تربیتی
مدرک تحصیلی
دکترای مدیریت آموزشی
شماره تلفن
--
بهناز مهاجران
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
علوم تربیتی
مدرک تحصیلی
دکترای مدیریت آموزشی
شماره تلفن
--
علی عیسی زادگان
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
روانشناسی
مدرک تحصیلی
دکترای روانشناسی عمومی
شماره تلفن
--
فيروزه سپهريان آذر
مرتبه علمی
پروفسور
گروه آموزشی
روانشناسی
مدرک تحصیلی
دكتري روانشناسي تربیتی
شماره تلفن
--
پروفسور ميرمحمد سيد عباس زاده
مرتبه علمی
پروفسور
گروه آموزشی
علوم تربیتی
مدرک تحصیلی
دکتری مديريت آموزشی Ph.D
شماره تلفن
--
بهمن نزهت
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی
دکتری زبان وادبیات فارسی
شماره تلفن
--
محبوب طالعی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی
دکترای زبان و ادبیات فارسی
شماره تلفن
--
عليرضا مظفری
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی
دکتری زبان و ادبیات فارسی
شماره تلفن
--

Pages