امروز

پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

اعضای هیأت علمی دانشکده

ناصر سلطانی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
جغرافیا
مدرک تحصیلی
دکترای جغرافیا
شماره تلفن
--
حسن حیدری
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
جغرافیا
مدرک تحصیلی
دکترای جغرافیا
شماره تلفن
--
میر نجف موسوی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
جغرافیا
مدرک تحصیلی
دکترای جغرافیا
شماره تلفن
--
دکتر محسن مؤمني
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
تاریخ
مدرک تحصیلی
دکترای تاریخ
شماره تلفن
--
علی سالاری شادی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
تاریخ
مدرک تحصیلی
دکترای تاریخ
شماره تلفن
--
محمد جعفر چمنكار
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
تاریخ
مدرک تحصیلی
دکترای تاریخ
شماره تلفن
--
عزیز طالعی قره قشلاقی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
تاریخ
مدرک تحصیلی
دکترای تاریخ
شماره تلفن
--
افشار کبیری
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
علوم تربیتی
مدرک تحصیلی
دکترای جامعه شناسی
شماره تلفن
--
دکتر حسن قلاوندی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
علوم تربیتی
مدرک تحصیلی
دکترای مدیریت آموزشی
شماره تلفن
--
فرزانه میکائیلی منیع
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
روانشناسی
مدرک تحصیلی
دکترای روانشناسی تربیتی
شماره تلفن
--

Pages