امروز

شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

اعضای هیأت علمی دانشکده

عزیز طالعی قره قشلاقی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
تاریخ
مدرک تحصیلی
دکترای تاریخ
شماره تلفن
--
افشار کبیری
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
علوم تربیتی
مدرک تحصیلی
دکترای جامعه شناسی
شماره تلفن
--
دکتر حسن قلاوندی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
علوم تربیتی
مدرک تحصیلی
دکترای مدیریت آموزشی
شماره تلفن
--
فرزانه میکائیلی منیع
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
روانشناسی
مدرک تحصیلی
دکترای روانشناسی تربیتی
شماره تلفن
--
محمد حسنی
مرتبه علمی
پروفسور
گروه آموزشی
علوم تربیتی
مدرک تحصیلی
دکترای مدیریت آموزشی
شماره تلفن
-
علیرضا قلعه ای
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
علوم تربیتی
مدرک تحصیلی
دکترای مدیریت آموزشی
شماره تلفن
--
بهناز مهاجران
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
علوم تربیتی
مدرک تحصیلی
دکترای مدیریت آموزشی
شماره تلفن
--
علی عیسی زادگان
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
روانشناسی
مدرک تحصیلی
دکترای روانشناسی عمومی
شماره تلفن
--
فيروزه سپهريان آذر
مرتبه علمی
پروفسور
گروه آموزشی
روانشناسی
مدرک تحصیلی
دكتري روانشناسي تربیتی
شماره تلفن
--
بهمن نزهت
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی
دکتری زبان وادبیات فارسی
شماره تلفن
--

Pages