امروز

شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

اعضای هیأت علمی دانشکده

عليرضا مظفری
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی
دکتری زبان و ادبیات فارسی
شماره تلفن
--
رحيم کوشش شبستری
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی
دکتری زبان و ادبیات فارسی
شماره تلفن
--
عبدالناصر نظريانی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی
دکترای زبان و ادبیات فارسی
شماره تلفن
--
محمدامير عبيدی نيا
مرتبه علمی
استاد یار
گروه آموزشی
ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی
دکترای زبان و ادبیات فارسی
شماره تلفن
--
فاطمه مدرسی
مرتبه علمی
استاد دانشگاه ارومیه
گروه آموزشی
ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی
دکترای زبان وادبیات فارسی
شماره تلفن
--
دکتر سید مهدی صالحی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
فقه
مدرک تحصیلی
دكتري فقه و مباني حقوق اسلامی
شماره تلفن
داخلی
خانم دکتر فرح قادری
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زبانهای خارجی
مدرک تحصیلی
دکترای زبان و ادبیات انگلیسی
شماره تلفن
--
دکتر وحید محمدنژاد
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
جغرافیا
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی ژئومورفولوژی
شماره تلفن
داخلی
دکتر علیرضا حسین پور
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
علوم تربیتی
مدرک تحصیلی
دکترای برنامه ریزی درسی
شماره تلفن
داخلی
دکتر عبداله طلوعی آذر
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی
دکترای زبان و ادبیات فارسی
شماره تلفن
داخلی

Pages