امروز

پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

اعضای هیأت علمی دانشکده

فاطمه مدرسی
مرتبه علمی
استاد دانشگاه ارومیه
گروه آموزشی
ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی
دکترای زبان وادبیات فارسی
شماره تلفن
--
دکتر سید مهدی صالحی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
فقه
مدرک تحصیلی
دكتري فقه و مباني حقوق اسلامی
شماره تلفن
09141414592
خانم دکتر فرح قادری
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زبانهای خارجی
مدرک تحصیلی
دکترای زبان و ادبیات انگلیسی
شماره تلفن
--
دکتر وحید محمدنژاد
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
جغرافیا
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی ژئومورفولوژی
شماره تلفن
داخلی
دکتر علیرضا حسین پور
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
علوم تربیتی
مدرک تحصیلی
دکترای برنامه ریزی درسی
شماره تلفن
داخلی
دکتر عبداله طلوعی آذر
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی
دکترای زبان و ادبیات فارسی
شماره تلفن
داخلی

Pages