امروز

سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: بهمن نزهت

گروه آموزشی: ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان وادبیات فارسی

مرتبه علمی: دانشیار
b.nozhat@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=71&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: فيروزه سپهريان آذر

گروه آموزشی: روانشناسی

مدرک تحصیلی: دكتري روانشناسي تربیتی

مرتبه علمی: پروفسور
f.sepehrianazar@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.sepehrianazar
شماره تلفن: --

نام: علی عیسی زادگان

گروه آموزشی: روانشناسی

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی عمومی

مرتبه علمی: دانشیار
a.essazadegan@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=48&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: بهناز مهاجران

گروه آموزشی: علوم تربیتی

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی

مرتبه علمی: دانشیار
b.mohajeran@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=67&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: علیرضا قلعه ای

گروه آموزشی: علوم تربیتی

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی

مرتبه علمی: دانشیار
a.ghaleei@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=56&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: محمد حسنی

گروه آموزشی: علوم تربیتی

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی

مرتبه علمی: پروفسور
m.hassani@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=24&Ln=fa
شماره تلفن: -

نام: فرزانه میکائیلی منیع

گروه آموزشی: روانشناسی

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی تربیتی

مرتبه علمی: دانشیار
f.michaelimanee@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=70&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: دکتر حسن قلاوندی

گروه آموزشی: علوم تربیتی

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی

مرتبه علمی: دانشیار
h.ghalavandi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=55&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: افشار کبیری

گروه آموزشی: علوم تربیتی

مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی

مرتبه علمی: استادیار
a.kabiri@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=57&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: عزیز طالعی قره قشلاقی

گروه آموزشی: تاریخ

مدرک تحصیلی: دکترای تاریخ

مرتبه علمی: استادیار
a-taleei@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=42&Ln=fa
شماره تلفن: --

Pages