امروز

جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: محبوب طالعی

گروه آموزشی: ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

مرتبه علمی: استادیار
<p>m.talei@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.talei">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --

نام: بهمن نزهت

گروه آموزشی: ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان وادبیات فارسی

مرتبه علمی: استادیار
b.nozhat@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.nozhat
شماره تلفن: --

نام: پروفسور ميرمحمد سيد عباس زاده

گروه آموزشی: علوم تربیتی

مدرک تحصیلی: دکتری مديريت آموزشی Ph.D

مرتبه علمی: پروفسور
<p>m.abbaszadeh@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.abbaszadeh">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --

نام: فيروزه سپهريان آذر

گروه آموزشی: روانشناسی

مدرک تحصیلی: دكتري روانشناسي تربیتی

مرتبه علمی: پروفسور
f.sepehrianazar@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.sepehrianazar
شماره تلفن: --

نام: علی عیسی زادگان

گروه آموزشی: روانشناسی

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی عمومی

مرتبه علمی: دانشیار
<p>a.<span class="username">essazade</span>@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.essazadegan">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --

نام: بهناز مهاجران

گروه آموزشی: علوم تربیتی

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی

مرتبه علمی: دانشیار
<p>b.mohajeran@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.mohajeran">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --

نام: علیرضا قلعه ای

گروه آموزشی: علوم تربیتی

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی

مرتبه علمی: دانشیار
<p>a.<span class="username">ghaleei</span>@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.ghaleei">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --

نام: محمد حسنی

گروه آموزشی: علوم تربیتی

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی

مرتبه علمی: پروفسور
m.hassani@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.hassani
شماره تلفن: -

نام: علی اشرف جودت

گروه آموزشی: علوم تربیتی

مدرک تحصیلی: دکترای فلسفه تعلیم و تربیت

مرتبه علمی: استادیار
<p>t.aajodat@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/t.jjodat">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --

نام: فرزانه میکائیلی منیع

گروه آموزشی: روانشناسی

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی تربیتی

مرتبه علمی: دانشیار
<p>f.<span class="username">michaelimanee</span>@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.mikaili">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --

Pages