امروز

جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: خدیجه جوان

گروه آموزشی: جغرافیا

مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا - اقلیم شناسی

مرتبه علمی: استادیار
kh.javan@urmia.ac.ir
شماره تلفن: --

Pages