امروز

سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر مهرداد قدرت دیزجی

گروه آموزشی: تاریخ

مدرک تحصیلی: دکترای تاریخ ایران باستان

مرتبه علمی: دانشیار
m.ghodratdizaji@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=51&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: سیامک جعفرزاده

گروه آموزشی: فقه

مدرک تحصیلی: اتمام سطح چهار حوزه - دکتری فقه و حقوق اسلامی

مرتبه علمی: استادیار
s.jafarzadeh@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=18&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: مهدی سرخوش

گروه آموزشی: زبانهای خارجی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات انگلیسی

مرتبه علمی: استادیار
m.sarkhosh@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=33&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: محمد قرباني گلشن آبادي

گروه آموزشی: معارف اسلامی

مدرک تحصیلی: علوم سیاسی

مرتبه علمی: مربی
m.ghorbani@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=53&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: محمد راثی

گروه آموزشی: معارف اسلامی

مدرک تحصیلی: دکتری فقه و اصول

مرتبه علمی: مربی
m.rasi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=29&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: سید جواد میر مهدی پور

گروه آموزشی: معارف اسلامی

مدرک تحصیلی: فقه و اصول - فلسفه

مرتبه علمی: مربی
sj.mirmehdipour@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=69&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: ابراهیم عزیزی

گروه آموزشی: معارف اسلامی

مدرک تحصیلی: دکتری فقه و اصول و معارف اسلامی

مرتبه علمی: اسادیار
e.azizi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=45&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: سید حسن ابوصالح

گروه آموزشی: معارف اسلامی

مدرک تحصیلی: علوم سیاسی

مرتبه علمی: مربی
sh.abousaleh@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=10&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: محمد حسن جوادی

گروه آموزشی: فقه

مدرک تحصیلی: دکتری فقه و حقوق اسلامی

مرتبه علمی: استادیار
mh.javadi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=20&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: حجت الاسلام والمسلمین صفدر محمدی

گروه آموزشی: فقه

مدرک تحصیلی: فقه و اصول

مرتبه علمی: حجت الاسلام
s.mohammadi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=61&Ln=fa
شماره تلفن: --

Pages