امروز

جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: کريم صادقی

گروه آموزشی: زبانهای خارجی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان

مرتبه علمی: دانشیار
<p><span class="username" xml:lang=""><a href="mailto:k.sadeghi@urmia.ac.ir">k.sadeghi@urmia.ac.ir</a></span></p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/k.sadeghi">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --

نام: محمد محمدی

گروه آموزشی: زبانهای خارجی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان

مرتبه علمی: استادیار
<p><span class="username" xml:lang=""><a href="mailto:moh.mohammadi@urmia.ac.ir">moh.mohammadi@urmia.ac.ir</a></span></p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.mohammadi">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --

نام: علیرضا مهدی پور

گروه آموزشی: زبانهای خارجی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

مرتبه علمی: استادیار
<p><span class="username" xml:lang=""><a href="mailto:a.mehdipour@urmia.ac.ir">a.mehdipour@urmia.ac.ir</a></span></p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.mehdipour">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --

نام: جواد غلامی

گروه آموزشی: زبانهای خارجی

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش زبان انگلیسی

مرتبه علمی: استادیار
<p><span class="username" xml:lang=""><a href="mailto:j.gholami@urmia.ac.ir">j.gholami@urmia.ac.ir</a></span></p><p>gholamij@gmail.com</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/j.gholami">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: 989121056035+

نام: پرویز علوینیا

گروه آموزشی: زبانهای خارجی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان

مرتبه علمی: استادیار
p.alavinia@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/p.alavinia
شماره تلفن: --

نام: دکتر مهرداد قدرت دیزجی

گروه آموزشی: تاریخ

مدرک تحصیلی: دکترای تاریخ ایران باستان

مرتبه علمی: استادیار
<p><strong class="field-content"><a href="mailto:m.ghodratdizaji@urmia.ac.ir">m.ghodratdizaji@urmia.ac.ir</a></strong></p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.ghodratdizaji">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --

نام: سیامک جعفرزاده

گروه آموزشی: فقه

مدرک تحصیلی: اتمام سطح چهار حوزه - دکتری فقه و حقوق اسلامی

مرتبه علمی: استادیار
<p><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt; color: #000000;"><span style="font-family: Calibri;"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra';"><span style="mso-no-proof: yes;">jafarzadeh_siamak@yahoo.com<br></span></span></span></span></p>
<p><a href="Http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.jafarzadeh">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --

نام: مهدی سرخوش

گروه آموزشی: زبانهای خارجی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات انگلیسی

مرتبه علمی: استادیار
<p>صفحه شخصی</p>
شماره تلفن: --

نام: محمد قرباني گلشن آبادي

گروه آموزشی: معارف اسلامی

مدرک تحصیلی: علوم سیاسی

مرتبه علمی: مربی
<p>صفحه شخصی</p>
شماره تلفن: --

نام: محمد راثی

گروه آموزشی: معارف اسلامی

مدرک تحصیلی: دکتری فقه و اصول

مرتبه علمی: مربی
<p>m.rasi@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.rasi">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --

Pages