اعضای هیات علمی دانشکده

نام: فرزانه میکائیلی منیع

گروه آموزشی: روانشناسی

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی تربیتی

مرتبه علمی: دانشیار

f.michaelimanee@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: رضا نیکخواه

گروه آموزشی: فقه

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق بین الملل از استراسبورگ فرانسه

مرتبه علمی: استادیار

r.nikkhah@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: ابراهیم عزیزی

گروه آموزشی: معارف اسلامی

مدرک تحصیلی: دکتری فقه و اصول و معارف اسلامی

مرتبه علمی: اسادیار

e.azizi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: دکتر سید مهدی صالحی

گروه آموزشی: فقه

مدرک تحصیلی: دكتري فقه و مباني حقوق اسلامی

مرتبه علمی: استادیار

sm.salehi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی

نام: دکتر حسن قلاوندی

گروه آموزشی: علوم تربیتی

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی

مرتبه علمی: دانشیار

h.ghalavandi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: حبيب ارجمندزاده

گروه آموزشی: تاریخ

مدرک تحصیلی: دکترای تاریخ

مرتبه علمی: استادیار

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: سید حسن ابوصالح

گروه آموزشی: معارف اسلامی

مدرک تحصیلی: علوم سیاسی

مرتبه علمی: مربی

sh.abousaleh@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: فاطمه مدرسی

گروه آموزشی: ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان وادبیات فارسی

مرتبه علمی: استاد دانشگاه ارومیه

f.modarresi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: افشار کبیری

گروه آموزشی: علوم تربیتی

مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی

مرتبه علمی: استادیار

a.kabiri@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: علی اکبر تقی لو

گروه آموزشی: جغرافیا

مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا

مرتبه علمی: دانشیار

a.taghiloo@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

Pages

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:274  این هفته:3210  این ماه:15699  امسال:179203