اعضای هیات علمی دانشکده

نام: مهدی سرخوش

گروه آموزشی: زبانهای خارجی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات انگلیسی

مرتبه علمی: استادیار

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: دکتر علیرضا حسین پور

گروه آموزشی: علوم تربیتی

مدرک تحصیلی: دکترای برنامه ریزی درسی

مرتبه علمی: استادیار

a.hossinpoor@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی

نام: علیرضا قلعه ای

گروه آموزشی: علوم تربیتی

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی

مرتبه علمی: دانشیار

a.ghaleei@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: محمد حیدری زاد

گروه آموزشی: معارف اسلامی

مدرک تحصیلی: اخذ مدج علمی سطح چهار حوزه علمیه ( دکترا )

مرتبه علمی: استادیار

Heydarizad@Yahoo.Com

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: محمد قرباني گلشن آبادي

گروه آموزشی: معارف اسلامی

مدرک تحصیلی: علوم سیاسی

مرتبه علمی: مربی

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: دکتر وحید محمدنژاد

گروه آموزشی: جغرافیا

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی ژئومورفولوژی

مرتبه علمی: استادیار

V.Mohammadnejad@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی

نام: محمد حسنی

گروه آموزشی: علوم تربیتی

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی

مرتبه علمی: پروفسور

m.hassani@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: -

نام: ابوالقاسم ولی زاده

گروه آموزشی: معارف اسلامی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

a.valizadeh@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: محمد راثی

گروه آموزشی: معارف اسلامی

مدرک تحصیلی: دکتری فقه و اصول

مرتبه علمی: مربی

m.rasi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

Pages

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:128  این هفته:6957  این ماه:21803  امسال:170712