اعضای هیات علمی دانشکده

نام: محمد حسين خان محمدی

گروه آموزشی: ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان وادبیات فارسی

مرتبه علمی: استاديار

m.khanmohammadi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: دکتر محسن مؤمني

گروه آموزشی: تاریخ

مدرک تحصیلی: دکترای تاریخ

مرتبه علمی: استادیار

m.momeni@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: محمد محمدی

گروه آموزشی: زبانهای خارجی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان

مرتبه علمی: استادیار

moh.mohammadi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: محبوب طالعی

گروه آموزشی: ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

مرتبه علمی: استادیار

m.talei@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: رشيد سعيدآبادی

گروه آموزشی: جغرافیا

مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا

مرتبه علمی: دانشیار

r.saiedabadi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: علیرضا مهدی پور

گروه آموزشی: زبانهای خارجی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

مرتبه علمی: استادیار

a.mehdipour@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: بهمن نزهت

گروه آموزشی: ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان وادبیات فارسی

مرتبه علمی: استادیار

b.nozhat@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: میر نجف موسوی

گروه آموزشی: جغرافیا

مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا

مرتبه علمی: دانشیار

m.mousavi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: جواد غلامی

گروه آموزشی: زبانهای خارجی

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش زبان انگلیسی

مرتبه علمی: استادیار

j.gholami@urmia.ac.ir

gholamij@gmail.com

صفحه شخصی

شماره تلفن: 989121056035+

Pages

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:275  این هفته:3211  این ماه:15700  امسال:179204