امروز

جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: سید جواد میر مهدی پور

گروه آموزشی: معارف اسلامی

مدرک تحصیلی: فقه و اصول - فلسفه

مرتبه علمی: استادیار
<p>صفحه شخصی</p>
شماره تلفن: --

نام: ابراهیم عزیزی

گروه آموزشی: معارف اسلامی

مدرک تحصیلی: دکتری فقه و اصول و معارف اسلامی

مرتبه علمی: اسادیار
<p>e.azizi@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/e.azizi">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --

نام: سید حسن ابوصالح

گروه آموزشی: معارف اسلامی

مدرک تحصیلی: علوم سیاسی

مرتبه علمی: مربی
<p>sh.abousaleh@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/sh.abousaleh">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --

نام: محمد حسن جوادی

گروه آموزشی: فقه

مدرک تحصیلی: دکتری فقه و حقوق اسلامی

مرتبه علمی: استادیار
<p>mh.javadi@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/mh.javadi">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --

نام: حجت الاسلام والمسلمین صفدر محمدی

گروه آموزشی: فقه

مدرک تحصیلی: فقه و اصول

مرتبه علمی: حجت الاسلام
<p>s.mohammadi@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.mohammadi">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --

نام: علیرضا موقری

گروه آموزشی: جغرافیا

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی آب و هوا شناسی

مرتبه علمی: استادیار
<p>a.movaghari@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=556&amp;Ln=fa">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: 04433384787

نام: هاله زرگرزاده

گروه آموزشی: زبانهای خارجی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات انگلیسی

مرتبه علمی: استادیار
<p>h.zargarzadeh@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.zargarzadeh">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --

نام: دکتر اسماعیل سلیمانی

گروه آموزشی: روانشناسی

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی

مرتبه علمی: استادیار روانشناسی
<p>e.soleimani@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=36&amp;Ln=fa">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --

نام: دلبر شجاع

گروه آموزشی: معارف اسلامی

مدرک تحصیلی: دکترای الهیات

مرتبه علمی: استادیار
شماره تلفن: --

نام: ایوب منوچهری میاندوآب

گروه آموزشی: جغرافیا

مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مرتبه علمی: استادیار
a.manouchehri@urnia.ac.ir
شماره تلفن: 09141832937

Pages