امروز

سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: علیرضا موقری

گروه آموزشی: جغرافیا

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی آب و هوا شناسی

مرتبه علمی: استادیار
a.movaghari@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=556&Ln=fa
شماره تلفن: 04433384787

نام: هاله زرگرزاده

گروه آموزشی: زبانهای خارجی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات انگلیسی

مرتبه علمی: استادیار
h.zargarzadeh@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=30&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: دکتر اسماعیل سلیمانی

گروه آموزشی: روانشناسی

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی

مرتبه علمی: استادیار روانشناسی
e.soleimani@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=36&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: دلبر شجاع

گروه آموزشی: معارف اسلامی

مدرک تحصیلی: دکترای الهیات

مرتبه علمی: استادیار
شماره تلفن: --

نام: ایوب منوچهری میاندوآب

گروه آموزشی: جغرافیا

مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مرتبه علمی: استادیار
a.manouchehri@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=598&Ln=fa
شماره تلفن: 09141832937

نام: خدیجه جوان

گروه آموزشی: جغرافیا

مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا - اقلیم شناسی

مرتبه علمی: استادیار
kh.javan@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=21&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: محمد حسین پرواز

گروه آموزشی: زبانهای خارجی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس زبان انگلیسی

مرتبه علمی: مربی
m.parvaz@urmia.ac.ir
شماره تلفن: --

نام: مریم اکبری

گروه آموزشی: ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی

مرتبه علمی: استادیار
m.akbari@urmia.ac.ir
شماره تلفن: --

نام: ژیلا محمد نیا

گروه آموزشی: زبانهای خارجی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات انگلیسی

مرتبه علمی: استادیار
z.mohammadnia@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=564&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: جواد جهانگیرزاده

گروه آموزشی: علوم تربیتی

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی

مرتبه علمی: استادیار
j.jahangirzadeh@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=22&Ln=fa
شماره تلفن: --

Pages