امروز

جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: کریم جباری

گروه آموزشی: معارف اسلامی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد زبان و ادبيات عرب (1375) و اتمام سطح

مرتبه علمی: مربی
<p dir="ltr"><a href="mailto:hamsaye8@yahoo.com"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;">hamsaye8@yahoo.com</span></span></a></p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/k.jabbari">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --

نام: سید محمد صالحی

گروه آموزشی: معارف اسلامی

مدرک تحصیلی: دکترای علم و کلام

مرتبه علمی: مربی
<p dir="ltr"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;"><a href="mailto:Dr.salehi_m@Yahoo.Com">Dr.salehi_m@Yahoo.Com</a></span></span></p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.salehi">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --

نام: محمد حیدری زاد

گروه آموزشی: معارف اسلامی

مدرک تحصیلی: اخذ مدج علمی سطح چهار حوزه علمیه ( دکترا )

مرتبه علمی: استادیار
<p dir="ltr"><a href="mailto:Heydarizad@Yahoo.Com"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;">Heydarizad@Yahoo.Com</span></span></a></p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.heydarizad">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --

نام: ابوالقاسم ولی زاده

گروه آموزشی: معارف اسلامی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار
a.valizadeh@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.valizadeh
شماره تلفن: --

نام: سید مهدی قریشی

گروه آموزشی: فقه

مدرک تحصیلی: سطح چهار حوزه ی علمیه قم ( دکترا )

مرتبه علمی: استادیار
<p><span class="username" xml:lang="">sm.ghoreishi@urmia.ac.ir</span></p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/?q=sm.ghoreishi">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --

نام: رضا نیکخواه

گروه آموزشی: فقه

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق بین الملل از استراسبورگ فرانسه

مرتبه علمی: استادیار
r.nikkhah@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.nikkhah
شماره تلفن: --

نام: حبيب ارجمندزاده

گروه آموزشی: تاریخ

مدرک تحصیلی: دکترای تاریخ

مرتبه علمی: استادیار
<p>صفحه شخصی</p>
شماره تلفن: --

نام: علی اکبر تقی لو

گروه آموزشی: جغرافیا

مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا

مرتبه علمی: دانشیار
<p>a.taghiloo@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.taghiloou">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --

نام: سیما مدیر خامنه

گروه آموزشی: زبانهای خارجی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان

مرتبه علمی: دالنشیار
s.modir@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.modir
شماره تلفن: --

نام: شهروز جاویدی

گروه آموزشی: زبانهای خارجی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

مرتبه علمی: مربی
<p><a href="mailto:sh.javidi@urmia.ac.ir">sh.javidi@urmia.ac.ir</a></p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/sh.javidi">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --

Pages