اعضای هیات علمی دانشکده

نام: محمد قرباني گلشن آبادي

گروه آموزشی: معارف اسلامی

مدرک تحصیلی: علوم سیاسی

مرتبه علمی: مربی

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: دکتر علیرضا حسین پور

گروه آموزشی: علوم تربیتی

مدرک تحصیلی: دکترای برنامه ریزی درسی

مرتبه علمی: استادیار

a.hossinpoor@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی

نام: محمد حسنی

گروه آموزشی: علوم تربیتی

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی

مرتبه علمی: پروفسور

m.hassani@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: -

نام: ابوالقاسم ولی زاده

گروه آموزشی: معارف اسلامی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

a.valizadeh@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: محمد راثی

گروه آموزشی: معارف اسلامی

مدرک تحصیلی: دکتری فقه و اصول

مرتبه علمی: مربی

m.rasi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: دکتر وحید محمدنژاد

گروه آموزشی: جغرافیا

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی ژئومورفولوژی

مرتبه علمی: استادیار

V.Mohammadnejad@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی

نام: علی اشرف جودت

گروه آموزشی: علوم تربیتی

مدرک تحصیلی: دکترای فلسفه تعلیم و تربیت

مرتبه علمی: استادیار

t.aajodat@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: سید مهدی قریشی

گروه آموزشی: فقه

مدرک تحصیلی: سطح چهار حوزه ی علمیه قم ( دکترا )

مرتبه علمی: استادیار

sm.ghoreishi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: سید جواد میر مهدی پور

گروه آموزشی: معارف اسلامی

مدرک تحصیلی: فقه و اصول - فلسفه

مرتبه علمی: استادیار

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: خانم دکتر فرح قادری

گروه آموزشی: زبانهای خارجی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات انگلیسی

مرتبه علمی: استادیار

f.ghaderi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

Pages

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:277  این هفته:3213  این ماه:15702  امسال:179206