امروز

سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: سید مهدی قریشی

گروه آموزشی: فقه

مدرک تحصیلی: سطح چهار حوزه ی علمیه قم ( دکترا )

مرتبه علمی: استادیار
sm.gorshi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=54&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: رضا نیکخواه

گروه آموزشی: فقه

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق بین الملل از استراسبورگ فرانسه

مرتبه علمی: استادیار
r.nikkhah@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=73&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: علی اکبر تقی لو

گروه آموزشی: جغرافیا

مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا

مرتبه علمی: دانشیار
a.taghiloo@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=15&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: سیما مدیر خامنه

گروه آموزشی: زبانهای خارجی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان

مرتبه علمی: استادیار
s.modir@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=63&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: شهروز جاویدی

گروه آموزشی: زبانهای خارجی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

مرتبه علمی: مربی
sh.javidi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=16&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: کريم صادقی

گروه آموزشی: زبانهای خارجی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان

مرتبه علمی: دانشیار
k.sadeghi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=38&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: محمد محمدی

گروه آموزشی: زبانهای خارجی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان

مرتبه علمی: استادیار
moh.mohammadi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=60&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: علیرضا مهدی پور

گروه آموزشی: زبانهای خارجی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

مرتبه علمی: مربی
a.mehdipour@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=68&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: جواد غلامی

گروه آموزشی: زبانهای خارجی

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش زبان انگلیسی

مرتبه علمی: دانشیار
j.gholami@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=49&Ln=fa
شماره تلفن: 989121056035+

نام: پرویز علوی نیا

گروه آموزشی: زبانهای خارجی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان

مرتبه علمی: دانشیار
p.alavinia@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=46&Ln=fa
شماره تلفن: --

Pages