امروز

جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر حسن قلاوندی

گروه آموزشی: علوم تربیتی

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی

مرتبه علمی: دانشیار
<p><a href="mailto:h.ghalavandi@urmia.ac.ir">h.ghalavandi@urmia.ac.ir</a></p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.ghalavandi">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --

نام: افشار کبیری

گروه آموزشی: علوم تربیتی

مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی

مرتبه علمی: استادیار
<p>a.kabiri@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.kabiri">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --

نام: عزیز طالعی قره قشلاقی

گروه آموزشی: تاریخ

مدرک تحصیلی: دکترای تاریخ

مرتبه علمی: استادیار
a-taleei@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.talei
شماره تلفن: --

نام: محمد جعفر چمنكار

گروه آموزشی: تاریخ

مدرک تحصیلی: دکترای تاریخ

مرتبه علمی: استادیار
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.chamankar">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --

نام: علی سالاری شادی

گروه آموزشی: تاریخ

مدرک تحصیلی: دکترای تاریخ

مرتبه علمی: استادیار
<p>a.<span class="username">salarshadi</span>@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.salarishadi">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --

نام: دکتر محسن مؤمني

گروه آموزشی: تاریخ

مدرک تحصیلی: دکترای تاریخ

مرتبه علمی: استادیار
<p>m.momeni@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.momeni">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --

نام: رشيد سعيدآبادی

گروه آموزشی: جغرافیا

مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا

مرتبه علمی: دانشیار
<p>r.saiedabadi@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.saeidabady">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --

نام: میر نجف موسوی

گروه آموزشی: جغرافیا

مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا

مرتبه علمی: دانشیار
<p>m.mousavi@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.mousavi">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --

نام: حسن حیدری

گروه آموزشی: جغرافیا

مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا

مرتبه علمی: استادیار
h.heidari@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=26&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: ناصر سلطانی

گروه آموزشی: جغرافیا

مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا

مرتبه علمی: استادیار
<p>n.soltani@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/n.soltani">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --

Pages