امروز

سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: محمد جعفر چمنكار

گروه آموزشی: تاریخ

مدرک تحصیلی: دکترای تاریخ

مرتبه علمی: دانشیار
mj.chamankar@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=23&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: علی سالاری شادی

گروه آموزشی: تاریخ

مدرک تحصیلی: دکترای تاریخ

مرتبه علمی: دانشیار
a.salarshadi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=31&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: دکتر محسن مؤمني

گروه آموزشی: تاریخ

مدرک تحصیلی: دکترای تاریخ

مرتبه علمی: استادیار
m.momeni@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=66&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: میر نجف موسوی

گروه آموزشی: جغرافیا

مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا

مرتبه علمی: دانشیار
m.mousavi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=65&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: حسن حیدری

گروه آموزشی: جغرافیا

مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا

مرتبه علمی: استادیار
h.heidari@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=26&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: ناصر سلطانی

گروه آموزشی: جغرافیا

مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا

مرتبه علمی: دانشیار
n.soltani@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=35&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: کریم جباری

گروه آموزشی: معارف اسلامی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد زبان و ادبيات عرب (1375) و اتمام سطح

مرتبه علمی: مربی
k.jabbary@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=17&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: سید محمد صالحی

گروه آموزشی: معارف اسلامی

مدرک تحصیلی: دکترای علم و کلام

مرتبه علمی: مربی
s.salehi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=40&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: محمد حیدری زاد

گروه آموزشی: معارف اسلامی

مدرک تحصیلی: اخذ مدج علمی سطح چهار حوزه علمیه ( دکترا )

مرتبه علمی: استادیار
m.heydarizad@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=27&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: ابوالقاسم ولی زاده

گروه آموزشی: معارف اسلامی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار
a.valizadeh@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=75&Ln=fa
شماره تلفن: --

Pages